ถุงกรองพีพี แผ่นกรองพีพี และกระดาษกรอง ทนกรด-ด่าง


We are polypropylene(PP) industrial filtration expert since 2000All filters fit to your works